HOME / สรรพคุณ / บำรุงร่างกาย

บำรุงร่างกาย

UPDATE 2018-02-05Time 09:54

จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง

สรรพคุณ
 : บำรุงร่างกาย

วิธีใช้ : รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
 
ขนาดบรรจุ : บรรจุในแผงบริสเตอร์แพค ใน 1 กล่อง บรรจุ 1 แผง แผงละ 6 แคปซูล แคปซูลละ 600 มิลลิกรัม

คำเตือน : ผู้เป็นโรคหัวใจขั้นร้ายแรง, โรคความดันโลหิตสูงมาก และผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด ห้ามรับประทานยานี้


จิ่วเจิ้งปาเว่ยเจียวหนัง 

ตัวยาที่สำคัญ : โบตั๋น,ชะเอมจีน,พุทราจีน,โถ่วชีจี้,ตังกุย,โสมจีน,ตังถั่งเช่า,อิมเอี้ยงคัก

ขนาดบรรจุ : บรรจุในแผงบริสเตอร์แพค ใน 1 กล่องบรรจุ 1 แผง แผงละ 6 แคปซูลละ 600 มิลลิกรัม
 
วิธีใช้
: รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

คำเตือน : ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และผู้ที่เป็นไข้ควรระมัดระวังในการใช้ยา


Scroll To Top